MASTER BATCH

White master batch

Black master batch

Colour master batch

PPA master batch

UV master batch

Special master batch

Biodegradable master batch

Slip master batch